ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2566

ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2566

การปฏิบัติงาน (O14)
การให้บริการ (O15 - 18)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O19 - 22)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O23 - 26)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O27 - 29)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O30)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (O39 - 41)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในส่วนงาน (O42 - 43)