สำนักงานคุณธรรม

สำนักงานคุณธรรม

3 คุณธรรมหลักกิจกรรมส่งเสริมความดี (ความมีน้ำใจ)กิจกรรมส่งเสริมความดี (ความซื่อสัตย์)กิจกรรมส่งเสริมความดี (ความรับผิดชอบ)


คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (คุณวันเพ็ญ ศุภวิริยกุล, คุณอดิศร ไข่คำ) ได้สรุปความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่คณะกรรมการสภาฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้พูดหรือนำเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการเรียรู้ของบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป

(Download) คำศัพท์จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี 2559