สำนักงานคุณธรรม

สำนักงานคุณธรรม

3 คุณธรรมหลักกิจกรรมส่งเสริมความดี (ความมีน้ำใจ)กิจกรรมส่งเสริมความดี (ความซื่อสัตย์)กิจกรรมส่งเสริมความดี (ความรับผิดชอบ)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย