แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การปรับปรุงข้อมูล (ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2564)
สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2564 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ “กองกลาง” เป็น “กองบริหารงานกลาง” ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติอนุมัติให้โอนย้ายศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปเป็นหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เป็นส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลำดับที่ 10