แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การปรับปรุงข้อมูล (ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 29 มีนาคม 2564)

สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติให้โอนย้าย “ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC)” สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติให้จัดตั้ง “วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต” เป็นส่วนงานวิชาการภายในลำดับที่ 10