กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน

   นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
วาระการดำรงตำแหน่ง
10 พ.ค. 2561 ถึง 9 พ.ค. 2564

ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์
แขวงพระบรมม หาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

professor_kasem@yahoo.com

ประวัติ

   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
วาระการดำรงตำแหน่ง
22 ธ.ค. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

สำนักงานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

avudh@loxinfo.co.th, avudh@med.cmu.ac.th

ประวัติ

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
วาระการดำรงตำแหน่ง
21 ส.ค. 2560 ถึง 20 ส.ค. 2563

เลขที่ 2 เสรี 10 ถนนพระราม 9 ซอยพระราม 9
41 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

pannooj@gmail.com

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
21 ส.ค. 2560 ถึง 20 ส.ค. 2563

248 หมู่บ้านเชียงใหม่ กรีนวัลเลย์
หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180

norkunsitthiphong@yahoo.com

ประวัติ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
วาระการดำรงตำแหน่ง
21 ส.ค. 2560 ถึง 20 ส.ค. 2563

999/67 ซอย 9 หมู่บ้านเกศนีวิลล์ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วงขวาง กรุงเทพฯ 10310

narawan@kpi.ac.th

ประวัติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
วาระการดำรงตำแหน่ง
21 ส.ค. 2560 ถึง 20 ส.ค. 2563

147/4 ซอยชมดอย หมู่ 2
ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

piyawat@knit.or.th

ประวัติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
วาระการดำรงตำแหน่ง
21 ส.ค. 2560 ถึง 20 ส.ค. 2563

47/216 หมู่บ้านสิวลี ถนนสุขาประชาสรรค์ 3
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

pvicharn@gmail.com

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
วาระการดำรงตำแหน่ง
21 ส.ค. 2560 ถึง 20 ส.ค. 2563

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

ประวัติ

ดร.วิรไท สันติประภพ
วาระการดำรงตำแหน่ง
19 พ.ย. 2562 ถึง 20 ส.ค. 2563

ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

usanees@bot.or.th

นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
วาระการดำรงตำแหน่ง
19 พ.ย. 2562 ถึง 20 ส.ค. 2563

บมจ. บีเอสวายกรุ๊ป ชั้น 2 อาคารโนเบิลเฮาส์
35/32 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

wiwanbkk@yahoo.com

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

niramol@nxpo.or.th

ประวัติ

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

22/73 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 2
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

direk.p@nida.ac.th

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

391 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

nipontu@hotmail.com

ประวัติ

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

เลขที่ 16 หมู่ที่ 10 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

boonrucksar@narit.or.th

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

41 ลาดพร้าว 64 แยก 10
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

varakorn@dpu.ac.th

ประวัติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
เลขที่ 99/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซนทรัล เวิลด์
ชั้น 26 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

kaew132534@gmail.com

ประวัติ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง   

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง
25 ก.ค. 2561 ถึง 24 ก.ค. 2565

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

president@cmu.ac.th

นางวีณา ภัทรประสิทธิ์
(ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง
5 ก.ย. 2561 ถึง 4 ก.ย. 2563

1/1 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ประวัติ

นายสมยศ วงษ์ทองสาลี
(นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง
14 ส.ค. 2561 ถึง 13 ส.ค. 2563

บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด
18 ซอยรามคำแหง 60 แยก 6 (สวนสน 6) ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

somyot@koranit.co.th

ประวัติ

นายบุญเลิศ แก้วใส
(ประธานสภาพนักงาน)
วาระการดำรงตำแหน่ง
20 ส.ค. 2560 ถึง 19 ส.ค. 2563

สำนักงานสภาพนักงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

bkaewsai2@gmail.com

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี   

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
วาระการดำรงตำแหน่ง
24 ก.ย. 2561 ถึง 23 ก.ย. 2564

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

vpp@cmu.ac.th

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
27 ส.ค. 2560 ถึง 26 ส.ค. 2563

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

suwat.c@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
วาระการดำรงตำแหน่ง
27 ส.ค. 2560 ถึง 26 ส.ค. 2563

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

siriwut.b@cmu.ac.th

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ   

ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
25 พ.ย. 2562 ถึง 17 ก.ย. 2563

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

nakorn.t@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมลฤดี เอกมหาชัย
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 ก.ย. 2560 ถึง 17 ก.ย. 2563

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

molrudee.ekm@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 ก.ย. 2560 ถึง 17 ก.ย. 2563

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

thanes.s@cmu.ac.th

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ   

นายสมเพชร ไชยวุฒิ
วาระการดำรงตำแหน่ง
27 ส.ค. 2560 ถึง 26 ส.ค. 2563

กองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

sompetch_cmu@hotmail.com

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

piriya.che@cmu.ac.th