กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน

   นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
วาระการดำรงตำแหน่ง
12 ก.ย. 2564 ถึง 11 ก.ย. 2567

   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

ดร.วิรไท สันติประภพ
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2564 ถึง 17 พ.ย. 2567

รองศาสตราจารย์ นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2564 ถึง 17 พ.ย. 2567

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2564 ถึง 17 พ.ย. 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2564 ถึง 17 พ.ย. 2567

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2564 ถึง 17 พ.ย. 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2564 ถึง 17 พ.ย. 2567

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2564 ถึง 17 พ.ย. 2567

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง   

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง
25 ก.ค. 2565 ถึง 24 ก.ค. 2569

นางวีณา ภัทรประสิทธิ์
(ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง
5 ก.ย. 2565 ถึง 4 ก.ย. 2567

นายสุมิตร เพชราภิรัชต์
(นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง
6 ต.ค. 2565 ถึง 5 ต.ค. 2567

นายพร พรมมหาราช
(ประธานสภาพนักงาน)
วาระการดำรงตำแหน่ง
20 ส.ค. 2566 ถึง 19 ส.ค. 2569

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี   

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
26 ก.ย. 2565 ถึง 25 ก.ย. 2568

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน   

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2566 ถึง 28 ส.ค. 2569

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2566 ถึง 28 ส.ค. 2569

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 ก.ย. 2566 ถึง 17 ก.ย. 2569

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนินนิตย์ ลีรพันธ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 ก.ย. 2566 ถึง 17 ก.ย. 2569

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 ก.ย. 2566 ถึง 17 ก.ย. 2569

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ   

นายสัจจะ ตันจันทร์พงศ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
27 ส.ค. 2566 ถึง 26 ส.ค. 2569

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล

หากท่านต้องการที่อยู่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ส่ง email มายัง cmuco@cmu.ac.th เพื่อทางสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาตอบกลับในแต่ละคำขอต่อไป