กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน

   นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
วาระการดำรงตำแหน่ง
12 ก.ย. 2564 ถึง 11 ก.ย. 2567

ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์
แขวงพระบรมม หาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

ประวัติ

   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
วาระการดำรงตำแหน่ง
22 ธ.ค. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

สำนักงานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติ

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

เลขที่ 2 เสรี 10 ถนนพระราม 9 ซอยพระราม 9
41 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

248 หมู่บ้านเชียงใหม่ กรีนวัลเลย์
หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180

ประวัติ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

999/149 ซอย 16 หมู่บ้านเกศนีวิลล์ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วงขวาง กรุงเทพฯ 10310

ประวัติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

147/4 ซอยชมดอย หมู่ 2
ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ประวัติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

47/216 หมู่บ้านสิวลี ถนนสุขาประชาสรรค์ 3
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ประวัติ

ดร.วิรไท สันติประภพ
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

สลิลธาราคอนโดมิเนียม 19-AW
376/103 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

บมจ. บีเอสวายกรุ๊ป ชั้น 2 อาคารโนเบิลเฮาส์
35/32 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม
วาระการดำรงตำแหน่ง
9 ก.พ. 2564 ถึง 8 ก.พ. 2567

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประวัติ

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

22/73 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 2
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

391 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ประวัติ

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

เลขที่ 16 หมู่ที่ 10 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

41 ลาดพร้าว 64 แยก 10
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

ประวัติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซนทรัล เวิลด์
ชั้น 26 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ประวัติ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง   

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง
25 ก.ค. 2561 ถึง 24 ก.ค. 2565

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

นางวีณา ภัทรประสิทธิ์
(ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง
5 ก.ย. 2563 ถึง 4 ก.ย. 2565

1/1 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ประวัติ

นางนฤมล พูลเพียร
(นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง
31 ส.ค. 2563 ถึง 30 ส.ค. 2565

คลินิก 108 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล
(ประธานสภาพนักงาน)
วาระการดำรงตำแหน่ง
20 ส.ค. 2563 ถึง 19 ส.ค. 2566

สำนักงานสภาพนักงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี   

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
วาระการดำรงตำแหน่ง
24 ก.ย. 2564 ถึง 24 ก.ค. 2565

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน   

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2563 ถึง 28 ส.ค. 2566

คณบดีคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2563 ถึง 28 ส.ค. 2566

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ   

ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 ก.ย. 2563 ถึง 17 ก.ย. 2566

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนินนิตย์ ลีรพันธ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 ก.ย. 2563 ถึง 17 ก.ย. 2566

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 ก.ย. 2563 ถึง 17 ก.ย. 2566

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ   

นายธรรมนูญ น่วมอนงค์
วาระการดำรงตำแหน่ง
27 ส.ค. 2563 ถึง 26 ส.ค. 2566

สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200