กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน

   นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
วาระการดำรงตำแหน่ง
10 พ.ค. 2561 ถึง 9 พ.ค. 2564

ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์
แขวงพระบรมม หาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

professor_kasem@yahoo.com

ประวัติ

   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
วาระการดำรงตำแหน่ง
22 ธ.ค. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

สำนักงานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

avudh@loxinfo.co.th, avudh@med.cmu.ac.th

ประวัติ

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

เลขที่ 2 เสรี 10 ถนนพระราม 9 ซอยพระราม 9
41 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

pannooj@gmail.com

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

248 หมู่บ้านเชียงใหม่ กรีนวัลเลย์
หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180

norkunsitthiphong@yahoo.com

ประวัติ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕
(โซนทิศใต้ ) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

narawan@kpi.ac.th

ประวัติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

สถาบันคลังสมองของชาติ
อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

piyawat@knit.or.th

ประวัติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

47/216 หมู่บ้านสิวลี ถนนสุขาประชาสรรค์ 3
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

pvicharn@gmail.com

ประวัติ

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

บ้านเลขที่ 416/46 ซอยลาดพร้าว 87
แยก 14 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

drsathit.l@gmail.com

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 นานาเหนือ ถ.สุขุมวิท
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

somsakch@bumrungrad.com

ประวัติ

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

somsak.c@bb.go.th

ประวัติ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

niramol@sti.or.th

ประวัติ

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

22/73 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 2
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

direk.p@nida.ac.th

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

391 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

nipontu@hotmail.com

ประวัติ

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

เลขที่ 16 หมู่ที่ 10 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

saranya@narit.or.th

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

41 ลาดพร้าว 64 แยก 10
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

varakorn@dpu.ac.th

ประวัติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 พ.ย. 2561 ถึง 17 พ.ย. 2564

บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
เลขที่ 99/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซนทรัล เวิลด์
ชั้น 26 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

kaew132534@gmail.com

ประวัติ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง   

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง
25 ก.ค. 2561 ถึง 24 ก.ค. 2565

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

president@cmu.ac.th

นางวีณา ภัทรประสิทธิ์
(ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง
5 ก.ย. 2561 ถึง 4 ก.ย. 2563

1/1 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ประวัติ

นายสมยศ วงษ์ทองสาลี
(นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง
14 ส.ค. 2561 ถึง 13 ส.ค. 2563

บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด
18 ซอยรามคำแหง 60 แยก 6 (สวนสน 6) ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

somyot@koranit.co.th

ประวัติ

นายบุญเลิศ แก้วใส
(ประธานสภาพนักงาน)
วาระการดำรงตำแหน่ง
20 ส.ค. 2560 ถึง 19 ส.ค. 2563

สำนักงานสภาพนักงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

bkaewsai2@gmail.com

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี   

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
วาระการดำรงตำแหน่ง
24 ก.ย. 2561 ถึง 23 ก.ย. 2564

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

vpp@cmu.ac.th

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
27 ส.ค. 2560 ถึง 26 ส.ค. 2563

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

suwat.c@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
วาระการดำรงตำแหน่ง
27 ส.ค. 2560 ถึง 26 ส.ค. 2563

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

siriwut.b@cmu.ac.th

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 ก.ย. 2560 ถึง 17 ก.ย. 2563

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

sakunnee.b@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมลฤดี เอกมหาชัย
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 ก.ย. 2560 ถึง 17 ก.ย. 2563

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

molrudee.ekm@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 ก.ย. 2560 ถึง 17 ก.ย. 2563

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

thanes.s@cmu.ac.th

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ   

นายสมเพชร ไชยวุฒิ
วาระการดำรงตำแหน่ง
27 ส.ค. 2560 ถึง 26 ส.ค. 2563

กองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

sompetch_cmu@hotmail.com

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

piriya.che@cmu.ac.th