การมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัย

การมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัย

[accordion] [spoiler title=”1.   อนุมัติในหลักการมอบอำนาจให้อธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย” style=”fancy” icon=”plus-square-1″] [/spoiler] [spoiler title=”2.   มอบอำนาจให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน” style=”fancy” icon=”plus-square-1″] [/spoiler] [spoiler title=”3.   การมอบอำนาจในการบริหารจัดการ” style=”fancy” icon=”plus-square-1″] [/spoiler] [spoiler title=”4.   การมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา” style=”fancy” icon=”plus-square-1″] [/spoiler] [spoiler title=”5.   มอบอำนาจอนุญาตการลาอธิการบดี” style=”fancy” icon=”plus-square-1″] [/spoiler] [spoiler title=”6.   มอบอำนาจให้ผู้แทนทำการแทนในการดำเนินคดีปกครอง” style=”fancy” icon=”plus-square-1″]
[/spoiler] [spoiler title=”7.   มอบอำนาจให้สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อาจารย์พิเศษสอนมากกว่าร้อยละ 50 ของกระบวนวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” style=”fancy” icon=”plus-square-1″] [/spoiler] [/accordion]