การมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัย

การมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัย

1.   อนุมัติในหลักการมอบอำนาจให้อธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย
2.   มอบอำนาจให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน
3.   การมอบอำนาจในการบริหารจัดการ
4.   การมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา
5.   มอบอำนาจอนุญาตการลาอธิการบดี
6.   มอบอำนาจให้ผู้แทนทำการแทนในการดำเนินคดีปกครอง