ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

วาระที่ 1 : 1 กุมภาพันธ์ 2546 ถึง 31 มกราคม 2548

วาระที่ 2 : 1 กุมภาพันธ์ 2548 ถึง 31 มกราคม 2550

วาระที่ 3 : 1 กุมภาพันธ์ 2550 ถึง 6 มีนาคม 2552 *

วาระที่ 4 : 7 มีนาคม 2552 ถึง 6 มีนาคม 2555        

วาระที่ 5 : 7 มีนาคม 2555 ถึง 6 มีนาคม 2558        

วาระที่ 6 : 7 มีนาคม 2558 ถึง 6 มีนาคม 2561        

วาระที่ 7 : 7 มีนาคม 2561 ถึง 9 พฤษภาคม 2561 *

วาระที่ 8 : 10 พฤษภาคม 2561 ถึง 9 พฤษภาคม 2564 *

วาระที่ 9 : 12 กันยายน 2564 ถึง ปัจจุบัน              


* พ.ร.บ.มช. พ.ศ. 2551 บังคับใช้เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2551 บัญญัติให้นายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยตามพ.ร.บ.มช. พ.ศ. 2551

นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ

วาระที่ 1 : 1 กุมภาพันธ์ 2542 ถึง 31 มกราคม 2544

วาระที่ 2 : 1 กุมภาพันธ์ 2544 ถึง 31 มกราคม 2546

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

วาระที่ 1 : 1 กุมภาพันธ์ 2538 ถึง 31 มกราคม 2540

วาระที่ 2 : 1 กุมภาพันธ์ 2540 ถึง 31 มกราคม 2542

ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

วาระที่ 1 : 8 พฤศจิกายน 2529 ถึง 19 กรกฎาคม 2531 * 

วาระที่ 2 : 20 กรกฎาคม 2531 ถึง 19 กรกฎาคม 2533     

                  20 กรกฎาคม 2533 ถึง 13 พฤศจิกายน 2533 **

วาระที่ 3 : 14 พฤศจิกายน 2533 ถึง 13 พฤศจิกายน 2535

                 14 พฤศจิกายน 2535 ถึง 19 มกราคม 2536 **

 วาระที่ 4 : 20 มกราคม 2536 ถึง 19 มกราคม 2538           

               20 มกราคม 2538 ถึง 31 มกราคม 2538 ***


* พ.ร.บ.มช. พ.ศ. 2530 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2530 บัญญัติให้นายกสถามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยตามพ.ร.บ.มช. พ.ศ. 2530
** ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
*** ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่

ศาสตราจารย์ เรือโท นายแพทย์ยงยุทธ สัจจวาณิชย์

วาระที่ 1 : 8 พฤศจิกายน 2525 ถึง 7 พฤศจิกายน 2527

วาระที่ 2 : 8 พฤศจิกายน 2527 ถึง 7 พฤศจิกายน 2529

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

วาระที่ 1 : 26 กุมภาพันธ์ 2519 ถึง 17 กันยายน 2519     

วาระที่ 2 : 26 ตุลาคม 2519 ถึง 25 ตุลาคม 2521           

วาระที่ 3 : 8 พฤศจิกายน 2521 ถึง 7 พฤศจิกายน 2523

วาระที่ 4 : 8 พฤศจิกายน 2523 ถึง 7 พฤศจิกายน 2525

ศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์

วาระที่ 1 : 18 กันยายน 2515 ถึง 17 กันยายน 2517  

วาระที่ 2 : 24 ตุลาคม 2517 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2519 *


* ถึงแก่กรรมก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง

จอมพลถนอม กิตติขจร

22 มกราคม 2507 ถึง 19 กรกฏาคม 2515 * 

20 กรกฏาคม 2515 ถึง 17 กันยายน 2515 **


* เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2512
** ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่