โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยสมบูรณ์แบบ (CMU-PEx)

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยสมบูรณ์แบบ (CMU-PEx)

(1) ประกาศ มช. เรื่อง นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยที่สามารถทำให้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้ประโยชน์สูงสุด

(2) โครงการพัฒนา มช. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยสมบูรณ์แบบ (CMU-PEx)

(3) ประกาศ มช. เรื่อง การเข้าร่วมโครงการพัฒนา มช. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยสมบูรณ์แบบ (CMU-PEx)

(4) แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยสมบูรณ์แบบ (CMU-PEx)

(5) สถานะการดำเนินงานโครงการ CMU-PEx ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561)

(6) แบบฟอร์มกรอบแนวทางการเขียนรายงานผลความคืบหน้าตามโครงการ CMU-PEx (ทุกรอบ 6 เดือน)