จำนวนและอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวนและอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดจำนวนและอำนาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทาลัยเชียงใหม่ ในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕ ไว้ดังนี้

   จำนวนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

มาตรา  ๒๑ ให้มีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย

(๑)   นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ    แต่งตั้ง

(๒)   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบห้าคน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

(๓)   อธิการบดี

(๔)   ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย  ประธานสภาพนักงาน  และนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(๕)   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน  ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดีหนึ่งคนและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๔๐  สองคน

(๖)   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำสามคนและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำหนึ่งคน

 

  อำนาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มาตรา  ๒๕  สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมีอำนาจและหน้าที่  ดังนี้

(๑)   กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

(๒)  ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  และข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

(๓)   ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับและระเบียบสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง  ๆ  ไปก็ได้

(๔)   อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งการยุบ  รวม  เปลี่ยนแปลง  และยกเลิกหลักสูตร

(๕)   อนุมัติการรับเข้าสมทบ  การจัดการศึกษาร่วม  หรือการยกเลิกการสมทบการจัดการศึกษาร่วมของสถาบันการศึกษาชั้นสูง  และสถาบันวิจัยอื่น

(๖)   อนุมัติการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์

(๗)   อนุมัติการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการแบ่งหรือปรับปรุงหน่วยงานในส่วนงานดังกล่าว

(๘)   อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนกำหนดนโยบายองค์กรดังกล่าว

(๙)   อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ  และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

(๑๐)   พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ  แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ

(๑๑)   แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  รองอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๔๐

(๑๒)  แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย

(๑๓)  รับรองรายงานกิจการประจำปีของมหาวิทยาลัย  และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรี

(๑๔)  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

(๑๕)  แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด  ๆ  อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทำการแทน  แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

(๑๖)   ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

 

  ให้สภามหาวิทยาลัยแถลงให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทราบถึงผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมาและนโยบายในการดำเนินการสำหรับช่วงต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง