บุคลากรภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

บุคลากรภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

tanongsak3

นายทนงศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

โทร. 0-5394-2630
Tanongsak.c@cmu.ac.th

preeda2

นายปรีดา ศิริรังษี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน
สภามหาวิทยาลัย

โทร. 0-5394-3030
preeda.s@cmu.ac.th

mantana3

นางมัณฑนา สุกัณศีล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประชุม
สภามหาวิทยาลัย

โทร. 0-5394-3030
mantana.s@cmu.ac.th

นายเกรียงไกร ใจโส
หัวหน้างานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

โทร. 0-5394-3015
kriangkrai.jaiso@cmu.ac.th

นายอุดมศักดิ์ กำไลเพ็ชร์
หัวหน้างานนโยบายและประเมินผล

โทร. 0-5394-2634
udomsak.k@cmu.ac.th

jantree2

นางจันทร์ตรี มายัง
พนักงานปฏิบัติงาน

โทร. 0-5394-2633
jantree.m@cmu.ac.th

warawan5

นางวราวรรณ ปิ่นทอง
พนักงานปฏิบัติงาน

โทร. 0-5394-2636
varawan.p@cmu.ac.th

manat2

นายมนัส โภชนา
พนักงานปฏิบัติงาน

โทร. 0-5394-3021
manat.p@cmu.ac.th

นายอดิศร ไข่คำ
พนักงานปฏิบัติงาน

โทร. 0-5394-2636
adisorn.k@cmu.ac.th

araya1

ว่าที่ ร.ต.หญิงอารยา อริยะเครือ
พนักงานปฏิบัติงาน

โทร. 0-5394-2633
araya.ari@cmu.ac.th

นางสาวจิราภา นุชนารถ
พนักงานปฏิบัติงาน

โทร. 0-5394-3674
jirapa.nud@cmu.ac.th

warawan5

นายคมเคียว รักข์สวัสดิ์
พนักงานปฏิบัติงาน

โทร. 0-5394-3021
komkiaw.r@cmu.ac.th

นางสาวมนสิชา รัตนกิจ
พนักงานปฏิบัติงาน

โทร. 0-5394-3674
monsicha.r@cmu.ac.th