บุคลากรภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

บุคลากรภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

tanongsak3

นายทนงศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน
รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

โทร. 0-5394-2630
Tanongsak.c@cmu.ac.th

preeda2

นายปรีดา ศิริรังษี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน
สภามหาวิทยาลัย

โทร. 0-5394-3030
preeda.s@cmu.ac.th

mantana3

นางมัณฑนา สุกัณศีล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประชุม
สภามหาวิทยาลัย

โทร. 0-5394-3015
mantana.s@cmu.ac.th

นายเกรียงไกร ใจโส
หัวหน้างานบริหารธุรการทั่วไป

โทร. 0-5394-3015
kriangkrai.jaiso@cmu.ac.th

tanongsak3

นายทนงศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน
หัวหน้างานนโยบายและประเมินผล

โทร. 0-5394-2630
Tanongsak.c@cmu.ac.th

mongkhon4

นายมงคล เตจ๊ะ
หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง

โทร. 0-5394-2633
mongkhon.t@cmu.ac.th

jantree2

นางจันทร์ตรี มายัง
พนักงานปฏิบัติงาน

โทร. 0-5394-3021
jantree.m@cmu.ac.th

warawan5

นางวราวรรณ ปิ่นทอง
พนักงานปฏิบัติงาน

โทร. 0-5394-2636
varawan.p@cmu.ac.th

manat2

นายมนัส โภชนา
พนักงานปฏิบัติงาน

โทร. 0-5394-3021
manat.p@cmu.ac.th

onepen

นางสาววันเพ็ญ ศุภวิริยกุล
พนักงานปฎิบัติงาน

โทร. 0-5394-2634
wanpen.supa@cmu.ac.th

araya1

ว่าที่ ร.ต.หญิงอารยา อริยะเครือ
พนักงานปฏิบัติงาน

โทร. 0-5394-2634
araya.ari@cmu.ac.th

adisorn01

นายอดิศร ไข่คำ
พนักงานปฏิบัติงาน

โทร. 0-5394-2634
adisorn.k@cmu.ac.th