คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

announcement