คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Do and Don’t)

ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2566

นโยบาย No Gift Policy

ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

announcement