คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

announcement