วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อำนาจและหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อำนาจและหน้าที่

  วิสัยทัศน์   


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแบบอย่างที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและเป็น Digital University Council Office

 พันธกิจ   


ปฏิบัติงานสนองงานของสภามหาวิทยาลัย
และประสานงานกับฝ่ายบริหารและส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยมีการจัดการที่ทันสมัย

   การแบ่งงานและกำหนดอำนาจและหน้าที่ของงานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย   

ข้อ 1 ให้แบ่งงานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
          1.1 งานบริหารธุรการทั่วไป
          1.2 งานนโยบายและประเมินผล
          1.3 งานบริหารความเสี่ยง

ข้อ 2 งานบริหารธุรการทั่วไป ให้มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
          2.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
          2.2 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและประสานงานในการประชุมของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้กระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
          2.3 ดูแลรับผิดชอบงานบริหารและธุรการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
          2.4 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานอื่น ๆ หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
          2.5 ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
          2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อ 3 งานนโยบายและประเมินผล ให้มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
        3.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและประเมินผล
        3.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
        3.3 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งผู้บริหารตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับ ระเบียบกำหนดไว้ หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
        3.4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
        3.5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
        3.6 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
        3.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อ 4 งานบริหารความเสี่ยง ให้มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
        4.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารความเสี่ยง
        4.2 พัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงให้เป็นการดำเนินการที่สำคัญขององค์กรโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
        4.3 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีการดำเนินการที่ได้มาตรฐานและ เป็นที่ยอมรับ ทั้งเรื่องการจัดทำแผนและการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
        4.4 ดำเนินการบูรณาการงานบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในไปด้วยกัน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ
        4.5 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ
        4.6 ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในด้านการบริหารความเสี่ยงให้เป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
        4.7 ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์และเวลา
        4.8 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานในทุกระดับ
        4.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย