วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อำนาจและหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อำนาจและหน้าที่

  วิสัยทัศน์   


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแบบอย่างที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและมุ่งสู่การเป็น Digital University Council Office

 พันธกิจ   


ปฏิบัติงานสนองงานของสภามหาวิทยาลัย
และประสานงานกับฝ่ายบริหารและส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยมีการจัดการที่ทันสมัย

 

   การแบ่งงานและกำหนดอำนาจและหน้าที่ของงานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย   

 

ข้อ 2 ให้แบ่งงานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
          2.1 งานบริหารธุรการทั่วไป
          2.2 งานนโยบายและประเมินผล

ข้อ 3 งานบริหารธุรการทั่วไป ให้มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
          3.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
          3.2 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและประสานงานในการประชุมของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้กระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
          3.3 ดูแลรับผิดชอบงานบริหารและธุรการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
          3.4 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานอื่น ๆ หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
          3.5 ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
          3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อ 4 งานนโยบายและประเมินผล ให้มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
        4.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและประเมินผล
        4.2 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
        4.3 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งผู้บริหารตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับ ระเบียบกำหนดไว้ หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
        4.4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
        4.5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
        4.6 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
        4.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย