การจัดการความรู้องค์กร

การจัดการความรู้องค์กร

งานการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย และการประเมินผลผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับภัยพิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (คุณวันเพ็ญ ศุภวิริยกุล, คุณอดิศร ไข่คำ) ได้สรุปความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่คณะกรรมการสภาฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้พูดหรือนำเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการเรียรู้ของบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป

(Download) คำศัพท์จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี 2559

คู่มือการปฏิบัติงาน