โครงสร้างของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

โครงสร้างของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การปรับปรุงข้อมูล (ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2564)
สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2564 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ “งานบริหารธุรการทั่วไป” เป็น “งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย” ในสังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย