ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2565

ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2565

การให้บริการ (O14 - 17)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - 24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - 28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29 - 31)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - 37)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในส่วนงาน (O42 - 43)