ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ. 2564 – ธันวาคม พ.ศ. 2564)

oit-23-1