โครงการแบ่งปันน้ำใจให้คนไร้บ้าน

โครงการแบ่งปันน้ำใจให้คนไร้บ้าน

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดตั้ง “โครงการแบ่งปันน้ำใจให้คนไร้บ้าน” เพื่อเตรียมนำสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นไปบริจาคให้กับบ้านเตื่อมฝัน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ (คนไร้บ้าน) ในเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และจะนำไปจัดส่งให้บ้านเตื่อมฝันต่อไป