การประชุม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมชี้แจงร่วมกับบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 2