หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและหัวหน้างานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและหัวหน้างานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและหัวหน้างานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สำนัก หัวหน้างานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ การสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564