รายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Digital Transformation”

รายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Digital Transformation”