การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายทนงศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (CMU-ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงและมอบหมายงานผู้รับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT พร้อมนี้ได้มีการบรรยายหลักธรรม/หลักคิดการบริหารงาน 3 หลักธรรม ได้แก่ (1) หลักธรรมพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) และอคติ (ฉันทาคติ โทสาคติ โมทาคติ) (2) หลักธรรมอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ อุเบกขา) และอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) และ (3) หลักธรรมโลกบาลธรรม 2 (หิริ โอตตัปปะ) เพื่อใช้เป็นหลักคิดในการทำงานร่วมกันของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่