เอกสารดาวน์โหลดสำหรับหน่วยเสนอชื่อในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับหน่วยเสนอชื่อในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ

แบบฟอร์ม ก - คณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย

แบบฟอร์ม ก 1.1 (ผลการเสนอชื่อ) (DOC)

แบบฟอร์ม ก 1.1 (ผลการเสนอชื่อ) (PDF)

แบบฟอร์ม ก 1.2 (จำนวนการใช้สิทธิ) (DOC)

แบบฟอร์ม ก 1.2 (จำนวนการใช้สิทธิ) (PDF)

แบบฟอร์ม ก 2.1 (หน่วยงานรายงานต่อหัวหน้าส่วนงาน) (DOC)

แบบฟอร์ม ก 2.1 (หน่วยงานรายงานต่อหัวหน้าส่วนงาน) (PDF)

แบบฟอร์ม ก 2.2 (แบบประวัติ-หน่วยงานรายงานต่อหัวหน้าส่วนงาน) (DOC)

แบบฟอร์ม ก 2.2 (แบบประวัติ-หน่วยงานรายงานต่อหัวหน้าส่วนงาน) (PDF)

แบบฟอร์ม ก 3.1 (ส่วนงานรายงานต่อคณะกรรมการสรรหา) (DOC)

แบบฟอร์ม ก 3.1 (ส่วนงานรายงานต่อคณะกรรมการสรรหา) (PDF)

แบบฟอร์ม ก 3.2 (แบบประวัติ-ส่วนงานรายงานต่อคณะกรรมการสรรหา) (DOC)

แบบฟอร์ม ก 3.2 (แบบประวัติ-ส่วนงานรายงานต่อคณะกรรมการสรรหา) (PDF)