การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2565

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2565

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
เรื่อง “Digital Transformation” ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช จังหวัดภูเก็ต

เล่มรายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2565

พิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “SCB10X : การปรับโครงสร้างกับบริบทใหม่ของโลก” โดยดร.อารักษ์ สุธีวงศ์
การเสวนา เรื่อง “Digital Transformation องค์กรขนาดใหญ่ : ขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดผล” โดยดร.วิรไท สันติประภพ และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Conceptualizing CMU Digital Transformation V.2.0” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปตท.สผ. การเปลี่ยนแปลงเพื่อการแข่งขัน โอกาส และอนาคต” โดยคุณฉัตรชัย คงเดชอุดมกุล