ข้อมูลเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข้อมูลเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

   การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี นำเสนอในวันที่ 14 ตุลาคม 2558
   คู่มือการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ตาราง Risk Identification / Risk Assessment / Risk Response
   รวมหลักเกณฑ์การประเมิน Risk Management
   คำอธิบาย การจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบการบริหารความเสี่ยงฯ (แบบฟอร์ม CMU-RM 1-3 / การติดตามความเสี่ยง) และคู่มือหลักเกณณ์การประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2558)
   แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง CMU-RM1 CMU-RM2 และ CMU-RM3 พร้อมคำอธิบาย
   แบบวิเคราะห์/ค้นหาประเด็นความเสี่ยง
   คู่มือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ มช. 2560
   การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ มช. 2561


ย้อนกลับ