การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ มช. 2561

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ มช. 2561

(PDF) ขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินงาน

(Download) แบบฟอร์มติดตามแผนความเสี่ยง มช. 2561 ไตรมาส 1-2 ด้าน c

(Download) แบบฟอร์มติดตามแผนความเสี่ยง มช. 2561 ไตรมาส 1-2 ด้าน E

(Download) แบบฟอร์มติดตามแผนความเสี่ยง มช. 2561 ไตรมาส 1-2 ด้าน F

(Download) แบบฟอร์มติดตามแผนความเสี่ยง มช. 2561 ไตรมาส 1-2 ด้าน o

(Download) แบบฟอร์มติดตามแผนความเสี่ยง มช. 2561 ไตรมาส 1-2 ด้าน s

(Download ทั้งหมด) แบบฟอร์มติดตามแผนความเสี่ยง มช. 2561 ไตรมาส 1-2 ด้าน c, E, F, o, s