คำอธิบาย การจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบการบริหารความเสี่ยงฯ (แบบฟอร์ม CMU-RM 1-3 / การติดตามความเสี่ยง) และคู่มือหลักเกณณ์การประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2558)

คำอธิบาย การจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบการบริหารความเสี่ยงฯ (แบบฟอร์ม CMU-RM 1-3 / การติดตามความเสี่ยง) และคู่มือหลักเกณณ์การประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2558)

cmu-rm-form-describe