การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประวัติและความเป็นมา

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

สถานะการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (CMU-RM-1, CMU-RM-2, CMU-RM-3)

สถานะการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของส่วนงานประจำปี (รายไตรมาส)


แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับภัยพิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย