การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2563

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2563

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
เรื่อง “กระทรวง อว. กับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมวังใต้ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

[spoiler title=”การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ก้าวอย่างไรไปกับ สอวช. ในโลก Disruptive” โดยดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” open=”yes” icon=”arrow-circle-1″]

ดูแบบเต็มหน้าจอ (Fullscreen)

2
[/spoiler] [spoiler title=”การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทยในยุค Digital Transformation” โดยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ราชบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย” open=”no” icon=”arrow-circle-1″]

ดูแบบเต็มหน้าจอ (Fullscreen)

3
[/spoiler] [spoiler title=”การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อมุ่งสู่ Academic/Impact Ranking โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี” open=”no” icon=”arrow-circle-1″]

ดูแบบเต็มหน้าจอ (Fullscreen)

4
[/spoiler] [spoiler title=”การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ EdPEx ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี” open=”no” icon=”arrow-circle-1″]

ดูแบบเต็มหน้าจอ (Fullscreen)

5
[/spoiler]