การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2560

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2560

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2560 ณ Flora Creek Chiang Mai

(ดูรูปภาพกิจจกรรมการสัมมนาได้โดยคลิกที่นี่)

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เป้าหมายการศึกษา” โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรยายพิเศษ “Power of Education” โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
การอภิปรายหมู่ “CMU Flash Foresight มช.กับการมองอนาคตเพื่อกำหนดปัจจุบัน”
การนำเสนอสรุปผลการประชุม กลุ่มที่ 1 “การรับนักศึกษา มช.”
การนำเสนอสรุปผลการประชุม กลุ่มที่ 2 “การปฏิรูปหลักสูตรเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0”
การนำเสนอสรุปผลการประชุม กลุ่มที่ 3 “การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน”
การนำเสนอสรุปผลการประชุม กลุ่มที่ 4 “Scenario Planning”