การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2566

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2566

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
เรื่อง “World changes and University”
ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

พิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การต่างประเทศ การเมือง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงที่ผู้นำต้องพร้อม” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
การเสวนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์ด้าน HR ในโลกปัจจุบัน” โดย คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด ESG” โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี


การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Transformative Organization กรณีศึกษา SCBX” โดย คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร