กำหนดช่วงเวลา/แบบฟอร์มในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

กำหนดช่วงเวลา/แบบฟอร์มในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

2564-meeting-agenda-propose
[divider top=”no” style=”dashed” size=”2″ margin=”5″] 2564-calendar-meeting-propose
[divider top=”no” style=”dashed” size=”2″ margin=”5″]

ตัวอย่างกรอบเวลาการเสนอเรื่องบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

2562-meeting-agenda-propose-ex