ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องในโอกาสที่มาศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561