การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี นำเสนอในวันที่ 14 ตุลาคม 2558

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี นำเสนอในวันที่ 14 ตุลาคม 2558

risk-management-mr-pairoj-2558