รายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “World Changes and University”

รายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “World Changes and University”