แบบเสนอเพื่อพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

แบบเสนอเพื่อพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มและรายละเอียดการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (สามารถเสนอรายชื่อได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564)

[tabs] [tab title=”1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย”]

[/tab] [tab title=”2) คณะและวิทยาลัย”]

สำหรับคณะและวิทยาลัย

– (ป.ก. 8.2) แบบเสนอเพื่อพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้ประสบผลสำเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพ)

– (ป.ก. 8.3) แบบเสนอเพื่อพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับบุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่น)

– รายละเอียดการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

– แผนผังการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (สำหรับส่วนงานวิชาการที่มีการเรียนการสอน)

[/tab] [tab title=”3) สถาบันและสำนัก”]

สำหรับสถาบันและสำนัก

– แบบเสนอเพื่อพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้ประสบผลสำเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพ)

– รายละเอียดการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

– แผนผังการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (สำหรับส่วนงานที่ไม่มีการเรียนการสอน)

[/tab] [tab title=”4) คณะกรรมการส่งเสริม”]

[/tab] [tab title=”5) สมาคมนักศึกษาเก่า”]

[/tab] [tab title=”6) สภาพนักงาน”]

[/tab] [/tabs]