การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย