การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย