การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย