คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง)

ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลงแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่างลง