รายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)”

รายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)”