ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ A ด้วยคะแนน 92.56 โดยมีนายทนงศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบโล่เกียรติยศจากศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่