สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับโล่เกียรติยศอันดับที่ 1 จากการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับโล่เกียรติยศอันดับที่ 1 จากการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับโล่เกียรติยศอันดับที่ 1 (89.10 คะแนน ระดับ A) จากการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายทนงศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบโล่จาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่