โครงการ “มื้อเที่ยงนี้…พี่เลี้ยงน้อง”

โครงการ “มื้อเที่ยงนี้…พี่เลี้ยงน้อง”

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการ “มื้อเที่ยงนี้…พี่เลี้ยงน้อง” สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และ ร่วมนำเครื่องอุปโภค บริโภค บริจาคให้แก่นักเรียนที่พักอาศัยอยู่ภายในโรงเรียนด้วย เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดแก่บุคลากรภายในสำนักงานสภาฯ อย่างต่อเนื่อง