ผลการบริหารงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม รอบ 3 ปี