ผลการบริหารงานผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล รอบ 3 ปี